پارس یونیت | شبکه اجتماعی وبلاگ تبلیغات آنلاین دانلود نرم افزار اخبار ورزشی
-
2 . 2 . 1. دنیا طلبی در قرآن :خداوند متعال این سبب [ دنیا دوستی ] را مورد توجه قرارداده، می فرمایند: إنَّ الَّذین َ لایَرجونَ لِقاءَنا وَ رَضوا باالحَیوة ِالدُّنیا وَ اطمَاَنّوا بِها وَ الَّذین همعن ءایتِنا غافِلونَ . اُولئِکَمأوئهُم ُ النّار ُ بِما کانوا یَکسبون َ . (یونس (10 ) : 7 ـ 8 ) .مسلّماً کسانی که (به روز رستاخیز وزندگی دوباره ایمان ندارند) دیدار ما را انتظار نمی کشند، و به زندگی دنیوی بسندهمی کنند (و گمان می برندکه جهان دیگری پس از این جهان وجود ندارد) و به این جهاندل می بندند ( و برای جهان دیگر ، تلاش نمی نمایند )، و از آیات ( قرآنی و نشانههای جهانی ) ما غافل و بی توجّه می مانند. چنین کسانی جایگاهشان دوزخ است به سببکارهایی که می کنند . بعضی از مردم به هدف والایی که همان دیدارخداوند است امید ندارند و به دنیای دیگری که وجود دارد توجّه نمی کنند و به ایندنیای ناپایدار و فانی اهمیّت می دهند و به آن دل بسته اند چنین افرادی مرتکبگناهانی می شوند و در نتیجه به آتش دوزخ کشانده می شوند پس ارتکاب این گونه اعمالهم نتیجه اعتقادات فاسد آن ها است. (ر.ک : طباطبایی، المیزان، ج 10، صص 15 ـ17 ؛ ر.ک : مدرسی، تفسیر هدایت، ج 4، صص 281 ـ 283 ؛ ر.ک : قرشی، احسن الحدیث، ج 4، ص 352 ؛ ر.ک :طیب، اطیب البیان، ج 6، صص 350 ـ 351 ) . پس دنیا طلبی که همان علاقه به مال وفرزند و .... است منشأ هوی پرستی می باشد. و نیز در سوره لقمان آیه 33 نیز آمدهاست که زندگی دنیا شما را فریب ندهد. پس دنیا به هیچ عنوان انسان را فریب نمیدهد، بلکه این خود انسان است که به وسیله دنیا خود را فریب می دهد.در آیه 24 سوره جاثیه هم نیز آمدهاست: وَ قالوا ما هی اِلّا حَیا تُناالدّنیا نَموتُ وَ نَحیا وَ ما یَهلِکُنا اِلّا الدّهر ُ وَ ما لَهم بِذالکَ مِنعلمٍ اِن هم اِلّا یَظُنّونَ . آنها گفتند: (( چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کارنیست؛ گروهی از ما می میرند وگروهی جای آن ها را می گیرند؛ و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی کند. )) آنان به این سخن که می گویند علمی ندارند، بله تنها حدس می زنند . تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه می گوید: کهاین آیه در این جا تنها از گروه خاصی از آن ها (منکران توحید) یعنی " دهریین" نام می برد، که مطلقاً وجود صانع حکیم را در عالم هستی انکار می کردند، درحالی که اکثر مشرکان ظاهراً به خدا ایمان داشتند و بت ها را شفیعان درگاه او میدانستند. آن ها گفتند: چیزی جز همین زندگی ما در کار نیست، گروهی از ما می میرند وگروهی زنده می شوند و جای آن ها را می گیرند،و نسل بشر همچنین تداوم می یابد و چیزی جز دهر و گذشت روزگار ما را هلاک نمی کند. به این ترتیب هم " معاد " راانکار می کردند و هم " مبدأ "را. و آن ها روی معاد بیشتر تکیه می کردندبه خاطر وحشتی بود که از آن داشتند، و تأثیری که ممکن بود در تغییر مسیر زندگی هوسآلود آن ها داشته باشد. پس آن ها تنها از گمان بی اساس خود پیروی می کنند، و گمانبه هیچ وجه بی نیاز از حق نمی کند. (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 21، صص 269 ــ273 ) . پس این آیه اشاره به این دارد که مشرکان( دهریون )، حیات را منحصر در زندگی دنیا دانسته اند و منکر معادند. ـ محدود شمردن زندگی به این دنیا، نمودیاز ناشنوایی، نابینایی و حق ناپذیر بودن دهریون .ـ هواپرستان، معتقد به منحصر بودن زندگیانسان در دنیا و پایان یافتن آن با مرگ .ـ گناه پیشگی و هواپرستی، دارای پیوند بابی اعتقادی به حیات اخروی . ـ ایمان به معاد و حیات اخروی، مستلزمدوری از گناه و هواپرستی . اگر انسان بیش از این حدّ به دنیا توجّهکند، نگران آن باشد، به آن دل ببندد، به طور مستقل و به خاطر خودش آن ها را موردتوجّه قرار دهد و به آن اهتمام ورزد، چنین دید و دلبستگی، نشانه نادانی انسان وتاریکی دل وی خواهد بود؛ چرا که، اگر انسان معرفت یابد که در واقع، دنیا جای ماندننیست بلکه ماهیّت آن زودگذر است و ما پیوسته در آن سیر می کنیم و نه در خواب و نهدر بیداری حتّی یک لحظه، در آن توقّف نداریم، در هریک از فصول سال بیش از سه ماهاز عمر خود را نمی توانیم در آن توقّف کنیم و تا به خود می آییم متوجّه می شویم کهسال ها و فصل ها و ایّام آن گذشت، آری، سرا پا و به تمام معنی در حال تغییر وتحوّل و حرکت است به سوی جهانی که در آن ثبات و ابدیّت، حاکم است به سوی قرار وزندگی جاودانی و ماندن، جایی که ورای آن دیگر جایی نیست برای رفتن. و اگر انسانچنین توجّهی یافت نسبت به دنیا، بیش از حدّ لازم، دل نمی بندد. (مصباح یزدی، اخلاقدر قرآن، ج 1، ص 200 ) . و آیاتی نظیر 212 بقره، 14 آل عمران، 24نمل، 7 روم و .... اشاره به این موضوع دارند. و این تعبیرات نشان می دهد که زرق وبرق دنیای فریبنده یکی از موانع بر سر راه تکامل معنوی انسان است که تا این مانعرا پشت سر ننهد راه به جایی نمی برد .
-

به نام خدا
برای رسیدن بخدا راه های بسیاری است ومن تنها یک راه را برای همگان می نویسم .برای همه که دارای خرد هستند چه باندازه یک مور یا اقیانوس
میدانیم که حسی دروجودمان هست که بدنبال علتهاست .مثلا تا صدائی از بیرون می شنویم پنجره را باز می کنیم تا علت را بیابیم.اگر فرزندمان دریک درس نمره کمی میگیرد میگردیم تا علت آن نقصان را پیدا کنیم. اساسا همین حس ویا نیروی درونی هست که دراین عمر کوتاه بشر دنیائی از کشفیات را بارمغان آورده است . مثلا همین پیگیری دانشمندان درمورد علت پیدائی انسان که منجر به کشف درخت حیات شده است .پس آدمی بدنبال علتهاست.اگر چه جانوران نیز از این حس تا حدودی برخوردارند.
فعلا بشر تا مهبانگ به عقب برگشته است ودیگر هیچ آیا چه عاملی موجب مهبانگ شد؟ چه علتی ماده اصلی جهان را ایجادکرد؟ قبل از مهبانگ چه بوده است ؟آیا میتواند بدون علت این گیتی بیاغازد؟ اگر جواب منفی بود که درهمه امور پیگیر علتها نبودیم.پس آدمی باید علت العلل را بیابد وخردمند کسی است که بدان دست یابدو باور کند
البته کسانی هم هستند که هنوز بدان دست نیافته اند ایرادی ندارد زمان برای یافتن آن علت العلل وجوددارد وانتخاب برای آدمی نیز وجوددارد. بهمین خاطر مردم جهان دودسته اند دسته بسیاری که بدان پی برده اند ودسته دیگری که هنوز در انتظار کشف آنند .
اما آنانکه هنوز نیافته اند اما بی دلیل رد میکنند اینان ازخردمندان نیستند ودشمنان دانش وخردند
قرآن کریم درسوره حمد این سه دسته را نامگذاری کرده است خردمندان گمراهان وبی خردان
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
در بسیاری از کتابها نوشته‌هایی دباره حقوق مادی نویسنده یا مترجم دیده‌ایم. نویسنده یا مترجم بعد از عقد قرار داد با ناشر، درباره عواید مادی آن با ناشر به تفاهم می‌رسد که این تفاهم حقوق مادی مولف یا مترجم را محفوظ می‌کند. در اصل یکی از مهمترین موارد و بندهای مربوط به قرارداد چاپ کتاب موارد مربوط به حقوق مادی مولف یا مترجم است. امروزه در بند حقوق مادی مترجم یا مولف پرکاربردترین نوع قرار داد درصدی است. بسیاری از مولفان تازه کار یا باتجربه با این سوال مواجه هستند که قرار داد درصدی در چاپ کتاب چگونه محاسبه می شود؟ در این مطلب با ذکر مثال به بیان دقیق قرارداد درصدی در قرارداد چاپ کتاب خواهیم پرداخت.

وب سایت چاپ کتاب و ترجمه کتاب نارون را مشاهده کنید.
-


-
نورپردازی نما
در نورپردازی نما چندین نکته بسیار مهم است برای مثال تاکید بر خطوط عمودی و یا افقی بنا توسط نور ، انتخاب رنگ نور متناسب با رنگ نما ، عدم مزاحمت نورپردازی برای داخل ساختمان ، در نظر گرفتن طول برد نور و تقویت آن در محل های مورد نظر ، پنهان کردن منبع نور به گونه ای که فقط خود نور دیده شود و نه منبع آن ، در نورپردازی نما عموما از وال واشر ها و نور افکنها استفاده میشود و باید دقت داشته باشید که چراغهای با ip بالا .برای این منظور در نظر گرفته شوند تا در برابر عوامل محیطی مقاوم باشند.
مشاهده پست‌های بیشتر