-
photo_2018-02-19_23-42-06.jpgکوتاهترین ازدواج تاریخ به روایت تصویر

--
http://empero.parsunit.com/
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-

منکه اهل دود نبودم این روزا سیگار با دودش آرومم میکنه ..!


--
منکه اهل دود نبودم

این روزا سیگار با دودش

آرومم میکنه ..!


--
از بدی کردن باید بیشتر ترسید تا بدی دیدن ...!

-هـیـچ فکـر میکنی بدونِ تُ
حـآلِ مـآ چگونـه است؟:0
خـآنه در چِـ حـآلی است؟:/
-_-


--
SƦ
-
می خواهم که آرام باشیدرست مثل اینکه غایب هستیصدای من را از دور می شنویو صدای من تو را لمس نمی کنددرسته مثل اینکه چشمانت پرواز کرده اند به دوردست هامثل اینکه یک بوسه لبانت را مهر کرده استانگار همه چیز از روح من پر شده استو تو از چیزهایی پدیدار می شویکه از روح من پر استتو مانند روح من هستیمثل پروانه رویامثل کلمه "اندوه"
((پابلو نرودا))
مشاهده پست‌های بیشتر